مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی اکبر
نام خانوادگی:سبزیان
پست الکترونیک:sabzian110@gmail.com
نخصص ها:الهیات و معارف اسلامی ، ارتباطات ، تبلیغ