سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان 
مسئول مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان 
1385/04/01 
1389/06/01 
مدیریت 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان 
مسئول دفتر فرهنگی تربیتی 
1388/04/01 
1389/06/01 
مدیریت 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان 
دبیرکمیسیون اخلاق و تهذیب 
1387/07/06 
1389/06/02 
دبیرکمیسیون 
همکاری 
دفتر امور اهل سنت خراسان 
کارشناس فرهنگی 
1389/06/02 
1389/12/26 
کارشناس فرهنگی